ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΝΟΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

 

9/4/2017

 1. Νομικό καθεστώς που διέπει το γονεϊκό κίνημα. 3
 2. ΑΦΜ… 7
 3. 3. Δραστηριότητες Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων. 9
 4. 4. Διοικητική δομή της εκπαίδευσης. 10
 5. 5. Συμβούλιο σχολικής κοινότητας. 11
 6. 6. Σχολικό Συμβούλιο. 11
 7. 7. Σχολικές Επιτροπές. 12
 8. 8. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) 14
 9. 9. Εργολαβίες, επισκευές και συντηρήσεις σχολείων. 16
 10. 10. Παραχωρήσεις Σχολικών Κτηρίων. 17
 11. Ανταποδοτικό Τέλος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) 18
 12. 12. Σχολικοί Τροχονόμοι 20
 13. 13. Τραπεζοκόμοι 21
 14. 14. Καθαρίστριες. 22
 15. 15. Σχολικοί Φύλακες. 24
 16. 16. Σχολικές Εκδρομές. 24
 17. 17. Κυλικεία. 25
 18. 18. Σχολικά Λεωφορεία. 27
 19. 19. Ειδική Αγωγή. 28
 20. ΟΣΚ αρμοδιότητες ανέγερσης σχολικών κτηρίων. 29
 21. 21. Μαθητικός κανονισμός. 30

 

1. Νομικό καθεστώς που διέπει το γονεϊκό κίνημα

Η συγκρότηση του γονεϊκού κινήματος καθορίζεται από τους νόμους 1566/85 (άρθρο 53) και του Ν. 2621/98 (άρθρο 2) και ν.4415/2016(άρθρο 51). Σύμφωνα με την Δ4/662/23-12-1998 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, οι Σύλλογοι Γονέων υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους. Όπου αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί, μέχρι τώρα υποχρεωτικά θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Ν. 2621/98 ο οποίος υπερισχύει των καταστατικών. Η ΜΗ τροποποίηση των καταστατικών δηλαδή δεν θέτει θέμα νομιμοποίησης των συλλόγων αρκεί να λειτουργούν σύμφωνα με το Ν 2621/98.

Καλό είναι, όμως, να γίνει προσπάθεια τροποποίησης των παλιών καταστατικών, ώστε να βοηθηθούν οι επόμενοι γονείς που θα συμμετέχουν στους συλλόγους. Μπορούν να βοηθήσουν, ως  πρότυπο, τα σχέδια καταστατικών που επεξεργάστηκε η ΑΣΓΜΕ (για σύλλογο, ένωση, ομοσπονδία).

Στους παραπάνω νόμους καθορίζεται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας συλλόγου γονέων, ένωσης γονέων, ομοσπονδιών.

Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στους συλλόγους και στις ενώσεις γονέων, ούτε διευθυντές, ούτε δήμος, περιφέρεια ή κυβέρνηση. Μοναδική εξαίρεση είναι η περίπτωση που ένας σύλλογος ή μια ένωση-ομοσπονδία έχει διαλυθεί, τότε έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν– και μόνο –Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων ή της Ένωσης Γονέων ή της Ομοσπονδίας Γονέων ή της ΑΣΓΜΕ, κατά περίπτωση, ο οικείος Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ο Γενικός Διευθυντής της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ αντίστοιχα .

Έδρα του συλλόγου γονέων είναι το σχολείο, όπου η σχολική επιτροπή  υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο για τις συνεδριάσεις και τη φύλαξη των βιβλίων  κλπ υπαρχόντων του συλλόγου. Την έδρα της ένωσης γονέων εξασφαλίζει ο δήμος.

Μέλη του συλλόγου γονέων είναι όλοι γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση. Στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Συλλόγου καλούνται όλοι οι γονείς. Η απαρτία ορίζεται με βάση τους οικονομικά εντάξει.

Η Διεύθυνση του Σχολείου υποχρεούται να παραδίδει στο σύλλογο γονέων την κατάσταση με τα ονόματα των γονέων και τα στοιχεία  επικοινωνίας.

Στις διαδικασίες των Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δύο γονείς, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τα καταστατικά ή τις αποφάσεις των ΔΣ

 • Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων, αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις αρχαιρεσίες των συλλόγων γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας, του ίδιου δήμου ή του ίδιου δημοτικού διαμερίσματος.
 • Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ενώσεων Γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.
 • Η Γενική Συνέλευση της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. αποτελείται από όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Γονέων όλης της χώρας.

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Καταστατικό.

Η απαρτία στη Γ.Σ. ορίζεται από το Καταστατικό.

Όργανα Διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), είναι με σειρά σημασίας: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο. Όργανο οικονομικού ελέγχου είναι η Ελεγκτική Επιτροπή .

 

Εκπρόσωποι των γονέων εκλέγονται ή ορίζονται:

 • Από το Σύλλογο Γονέων: εκπρόσωπος στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας και οι εκπρόσωποι στην Ένωση Συλλόγων Γονέων
 • Από την Ένωση Γονέων: ο εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), τις σχολικές επιτροπές και οι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων
 • Από την Ομοσπονδία Γονέων: ο εκπρόσωπος στη Περιφερειακή Επιτροπή Παιδείας και οι εκπρόσωποι στην Ανώτατη Συνομοσπονδία (ΑΣΓΜΕ).
 • Για την Ανώτατη Συνομοσπονδία : ο εκπρόσωπος στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ).

 

Θητεία των οργάνων

Η θητεία των Οργάνων και των εκπροσώπων, σ’ όλα τα επίπεδα, είναι για δύο (2) χρόνια. Η θητεία των μελών των Οργάνων των Συλλόγων Γονέων, καθώς και των εκπροσώπων  τους λήγει αυτοδικαίως, σε περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στη Σχολική Μονάδα, οπότε αντικαθίστανται από τους αναπληρωματικούς.

Εκλεγμένος σε όργανα της Ένωσης (Δ.Σ. της Ένωσης ή στη Δημοτικές Επιτροπές  ή στην ελεγκτική Επιτροπή), παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο του Διαμερίσματος ή του Δήμου.

Εκλεγμένος σε όργανα της ομοσπονδίας, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί που φοιτά σε σχολείο της Πεςριφέρειας-Νομού.

Εκλεγμένος στο Δ.Σ. της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. ή στο ΕΣΥΠ ή στην ελεγκτική Επιτροπή, παραμένει μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, εφόσον συνεχίζει να έχει παιδί μαθητή.

Χρόνος αρχαιρεσιών

Οι οργανώσεις γονέων, σ’ όλα τα επίπεδα, διεξάγουν τις εκλογικές διαδικασίες – σύμφωνα με το Νόμο 4415/2016- εντός των παρακάτω προθεσμιών:

 • Για τους Συλλόγους Γονέων: Από 1 Σεπτέμβρη μέχρι και 31/12 κάθε ζυγού έτους
 • Για τις Ενώσεις Γονέων: Από 1 έως 31 Μάρτη του επόμενου  μονού έτους
 • Για τις Ομοσπονδίες Γονέων: Από 1 Απριλίου μέχρι 31 Μαίου του επόμενου  μονού έτους
 • Για την ΑΣΓΜΕ: Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου του επόμενου  μονού έτους.

Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται ώστε να υπάρχει συνέχεια και εναρμόνιση με την εκπροσώπηση των γονέων στις οργανώσεις των επόμενων βαθμίδων.

Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες αυτές δεν τηρηθούν επακριβώς και μετατεθούν επ’ ολίγον, οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να στείλουν εκπροσώπους τους στις υπερκείμενες οργανώσεις, μόνο εφόσον οι αρχαιρεσίες τους πραγματοποιηθούν πριν από τη Γενική Συνέλευση της υπερκείμενης οργάνωσης και εφόσον κατατεθούν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Η μείωση του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μιας οργάνωσης γονέων, εξαιτίας παραιτήσεως κάποιων μελών ή απομάκρυνσής τους για άλλο λόγο, δε συνιστά έλλειψη διοικήσεως, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν (μετά και την πρόσκληση των αναπληρωματικών μελών) αρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τη θητεία του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, πρέπει να συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας Διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής.

 

Αρχαιρεσίες

 • Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν όλοι οι γονείς (Μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν και οι δύο γονείς εφόσον είναι ταμειακά εντάξει με δυο συνδρομές).
 • Κάθε γονέας έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα πόσα παιδιά έχει στη Σχολική Μονάδα που λειτουργεί ο Σύλλογος.
 • Δεν ψηφίζει κάποιος γονέας αντί άλλου με εξουσιοδότηση.
 • Οι ενήλικοι μαθητές δεν εκπροσωπούνται από τους γονείς τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 1/3.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ.

Τα Όργανα του Συλλόγου και οι Εκπρόσωποι στη Σχολική Επιτροπή και στην Ένωση, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο είτε με το σύστημα της απλής αναλογικής εάν στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια .

Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, οι σταυροί προτίμησης ανέρχονται μέχρι τον αριθμό των εκλεγομένων, σε κάθε όργανο και οι έδρες κατανέμονται στα ψηφοδέλτια με την αρχή της απλής αναλογικής.

Όταν οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο (πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα), όλοι οι υποψήφιοι γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στις εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο, μπορούν να μπουν σταυροί προτίμησης, μέχρι το σαράντα τοις εκατό (40%) των εκλεγομένων σε κάθε αξίωμα. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων  αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό,  στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα

Η σταυροδότηση για τους εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων, στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, έχει ως εξής: Υποθέτουμε ότι στις εκλογές εκπροσωπούνται όλοι οι μαθητές του σχολείου (π.χ. 300), τότε θα εκλέγονταν 10 εκπρόσωποι (1/30 μαθητές). Το 40% του 10 είναι 4 και επομένως μπαίνουν μέχρι 4 σταυροί.

Για να θεωρείται νόμιμη η εκπροσώπηση του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από το Νόμο Όργανα (Σχολικό Συμβούλιο, Σχολική Επιτροπή και Ένωση Συλλόγων Γονέων), θα πρέπει, στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου, να πάρουν μέρος γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον, το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών της Σχολικής Μονάδας που λειτουργεί ο Σύλλογος.

Σε περίπτωση που στις αρχαιρεσίες, δεν επιτυγχάνεται η συμμετοχή γονέων που να εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) των μαθητών, οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θεωρείται ότι τα Όργανα του Συλλόγου εκλέγονται νομίμως, δεν μπορούν όμως να μετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο, στη Σχολική Επιτροπή και στην Ένωση Γονέων.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας (1/3), εντός των νομίμων προθεσμιών.

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων των Συλλόγων στις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων, είναι ένας (1) εκπρόσωπος, ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες εκλογής των Οργάνων του Συλλόγου. Σε περίπτωση υπολοίπου από δεκαπέντε (15) και πάνω,  εκλέγεται ένας (1) ακόμη εκπρόσωπος. Σε Συλλόγους που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριάντα (30) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

Αν κάποιος γονέας έχει εκλεγεί εκπρόσωπος από 2 συλλόγους στην Ένωση Γονέων , δεν μπορεί να ψηφίσει 2 φορές

Το μέτρο για την εκλογή εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων για την οικεία Ομοσπονδία Γονέων είναι ένας (1) εκπρόσωπος ανά τριακόσιους (300) μαθητές, των οποίων οι γονείς πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες των οικείων συλλόγων – μελών της Ένωσης Γονέων. Διευκρινίζεται ότι οι Σύλλογοι, από τους οποίους θα υπολογιστεί ο αριθμός μαθητών που εκπροσωπούνται, θα πρέπει να έχουν νομιμοποιηθεί και από τη  Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων. Σε περίπτωση υπολοίπου από εκατόν πενήντα (150) και πάνω,  εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ενώσεις που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των τριακοσίων (300) μαθητών, εκλέγεται ένας  (1) εκπρόσωπος.

Το μέτρο εκλογής εκπροσώπων  της Ομοσπονδίας Γονέων για την Ανώτατη Συνομοσπονδία είναι (1) ένας εκπρόσωπος ανά  (1.500) χίλιους πεντακόσιους μαθητές των οποίων οι γονείς συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες των συλλόγων τους και αυτό αποδεικνύεται με τις νομιμοποιήσεις ανά βαθμίδα οργάνωσης . Σε περίπτωση υπολοίπου από επτακόσιους πενήντα (750) και πάνω, εκλέγεται ένας ακόμη εκπρόσωπος. Σε Ομοσπονδίες που οι ψηφίσαντες εκπροσωπούν λιγότερους των χιλίων πεντακοσίων (1.500) μαθητών, εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος.

                                         

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών

Το νεοεκλεγμένο ΔΣ συλλόγου γονέων παραδίδει τα αποτελέσματα των εκλογών στη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας και στην Ένωση, τα πρακτικά νομιμοποίησης των αρχαιρεσιών,  (αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών  Εφορευτικής Επιτροπής, στο οποίο θα φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο, κατάσταση ψηφισάντων ενυπόγραφη,   καθώς και κατάσταση κατανομής των αξιωμάτων στο Δ.Σ.), όλα επικυρωμένα. Στα πρακτικά θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των μαθητών που εκπροσωπήθηκαν από τους γονείς τους κατά  τις εκλογές, ώστε να είναι εφικτός και ο υπολογισμός και ο έλεγχος περί του ορθού υπολογισμού των εκπροσώπων σε κάθε πρωτοβάθμια και υπερκείμενη οργάνωση .

 

Η Διεύθυνση  έχει την υποχρέωση να τα διαβιβάσει στο Δήμο, βεβαιώνοντας ότι σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου και τον αριθμό των ψηφισάντων, οι εκλογές είναι νόμιμες (εκπροσωπήθηκε το 1/3 των μαθητών) και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων. Συνεπώς αυτή την υποχρέωση ΔΕΝ την έχει ο σύλλογος γονέων και κακώς ζητήθηκε κάτι τέτοιο στο παρελθόν από τους συλλόγους.

Στην Ένωση Συλλόγων Γονέων, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζεται επίσης βεβαίωση της Διεύθυνσης με τη δύναμη των μαθητών, για τη διαπίστωση του 1/3  .

Το ΔΣ της Ένωσης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών της ένωσης στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά των αρχαιρεσιών, στον οικείο Δήμαρχο, τη σύνθεση του οργάνου και τον εκπροσώπους της Ένωσης για τις επιτροπές του Δήμου, στις  οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών.

 

2. ΑΦΜ-Φορολογικά

Όλα τα σωματεία ή οι σύλλογοι πρέπει να έχουν Α.Φ.Μ. από το νόμο Ν.1642 / 1986 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4174 / 2013 άρθρο 3 και 10, .Ν.2859 / 2000. Από το 4174 μάλιστα και μετά ο οποίος είναι σε ισχύ από την 1/1/2014 το ΑΦΜ του συλλόγου είναι συνδεδεμένο κάθε φορά με το προσωπικό Α.Φ.Μ. του προέδρου του.

Όσοι σύλλογοι δεν έχουν ΑΦΜ πληρώνουν πρόστιμο για όσα χρόνια από την ίδρυσή τους δεν έχουν εκδόσει ΑΦΜ. Αυτό ήταν άγνωστο για τους περισσότερους συλλόγους γονέων όλα αυτά τα χρόνια και όσοι εξέδωσαν το έκαναν είτε για να πραγματοποιήσουν κάποια δοσοληψία ή για να λάβουν κάποια χορηγία. Από την πλευρά του οργανωμένου γονεϊκού κινήματος, καταγγέλθηκε η υποχρεωτικότητα της έκδοσης ΑΦΜ  επειδή αφενός οι σύλλογοι γονέων δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και αφεταίρου ο τέτοιος έλεγχος του κράτους επί των οικονομικών των συλλόγων συνδυάστηκε με την πολιτική της αποκέντρωσης των ευθυνών και της μεταφοράς ευθυνών του κράτους στους γονείς (π.χ. καθαριότητα, τραπεζοκόμοι, σχολικοί συνοδοί, πετρέλαιο κλπ). Κατά συνέπεια αυτή η υποχρέωση συνδυάστηκε με την προσπάθεια οι σύλλογοι να λειτουργήσουν σαν εμπορικές επιχειρήσεις, με έσοδα-έξοδα-χορηγούς για να αναλάβουν ευθύνες τους κράτους.

 

Για τους συλλόγους που έχουν ΑΦΜ  ισχύει για όλα τα σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν θεωρούν βιβλία και στοιχεία στο Κ.Β.Σ. (Κώδιακας Βιβλίων & Στοιχείων), αλλά με απλό μπλοκάκι αποδείξεων είσπραξης για τα όποια έσοδα ώστε να ταυτοποιούνται και να καταγράφονται στο βιβλίο ταμείου. Τα έξοδα μπορεί να είναι και χωρίς απόδειξη – τιμολόγιο. Δεν υπόκεινται σε απόδοση Φ.Π.Α., και άλλων τελών. Δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση (Ν. 4328/2015, άρθρο 2, παρ. 5) εφόσον «δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους».

Οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με Ελεύθερους Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες, πρέπει όλες να συνοδεύονται από απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Για όλα τα τιμολόγια υπάρχει υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης προμηθευτών η οποία πλέον πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται για ΚΑΘΕ δοσοληψία του συλλόγου. Εάν δεν υπάρχει καμιά απολύτως δοσοληψία, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μηδενικής συγκεντρωτικής πελατών/προμηθευτών.

Σε κάθε αλλαγή σύνθεσης του ΔΣ θα πρέπει να κατατεθούν εντός 10ημέρου στην εφορία:

 1. Πρακτικό Δ.Σ. όπου θα αναφέρονται όλοι οι μετέχοντες με την αντίστοιχη θέση. (Πρόεδρος, Γ. Γραμματέας, κλπ)
 2. Καταστατικό (γνήσιο αντίγραφο) του Συλλόγου.
 3. Συμπλήρωση αίτησης και συνδεόμενου προσωπικού Α.Φ.Μ. του προέδρου (στη Δ.Ο.Υ.)
 4. Τον αριθμό Κ.Α.Δ. (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) που είναι ο 94991601. Για να παρθεί ο κωδικός δραστηριότητας δηλώνεται ως έδρα η διεύθυνση του σχολείου. Είναι υποχρεωτικός και στην κατάθεση Φορολογικής Δήλωσης κάθε χρόνο.
 5. Πάνε στη εφορία παρέα ο παλιός και ο νέος πρόεδρος για να κάνουν τη εξής καταπληκτική διαδικασία:

 

Στο τμήμα μητρώου της ΔΟΥ, εκτός από το πρακτικό αυτό θα πρέπει ο νέος Πρόεδρος να καταθέσει συμπληρωμένα και τα ακόλουθα έγγραφα ως εξής:

 1. Έντυπο Μ3 (δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου), όπου αναγράφει τη ΔΟΥ Χολαργού (Αγίας Παρασκευής), τσεκάρει το κουτάκι Μεταβολή και στο α (βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου) συμπληρώνει το ΑΦΜ του Συλλόγου του καθώς επίσης και την πλήρη επωνυμία, όπως αυτή την βλέπει να αναγράφεται σε παλαιότερα έντυπα μεταβολής ή στο έντυπο της Έναρξης Εργασιών (τα οποία έντυπα θα ήταν σκόπιμο να κρατάει μαζί του).
 2. Έντυπο Μ7 (δήλωση σχέσεων φορολογουμένου), όπου στο α (στοιχεία φορολογουμένου), συμπληρώνει το ΑΦΜ του Συλλόγου καθώς και την πλήρη επωνυμία, ενώ στο β (στοιχεία σχετιζομένων) συμπληρώνει καταρχήν τα δικά του στοιχεία (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο), τσεκάρει το κουτάκι Έναρξη και στο Είδος Σχέσης αναγράφει Νυν Πρόεδρος, ενώ στην δεύτερη ενότητα πάλι του β, συμπληρώνει τα στοιχεία του προηγούμενου Προέδρου, τσεκάρει το κουτάκι Διακοπή και αναγράφει στο Είδος Σχέσης Πρώην Πρόεδρος.
 3. Τέλος από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ ο νέος Πρόεδρος παραλαμβάνει ένα κενό έντυπο με τίτλο: Διαπιστώσεις κατά τη Διαδικασία Υποβολής Δήλωσης Μεταβολής. Με αυτό το έντυπο, στην ουσία, ελέγχεται η δραστηριότητα του Συλλόγου κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών, έτσι ζητούνται τα παρακάτω:
 • Τμήμα ΚΒΣ(Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων), ελέγχεται εάν υπάρχουν θεωρημένα στοιχεία και κατά πόσο έχουν υποβληθεί συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών.
 • Τμήμα Εσόδων στο γκισέ για τις ενημερότητες ελέγχεται κατά πόσο χρωστάει ο Σύλλογος.
 • Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος, γίνεται έλεγχος για την υποβολή δηλώσεων παρελθόντων ετών.
 • Παρακρατούμενοι Φόροι, γίνεται έλεγχος για άλλους παρα-κρατούμενους φόρους, όπως ΦΜΥ που δεν έχουν οι Σύλλογοί μας.
 • ΦΠΑ, γίνεται έλεγχος για υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, όπου δεν υπα-γόμαστε ως Σύλλογοι Γονέων.
 • Τμήμα Ελέγχου και υπογραφή από την Υποδ/ντρια της ΔΟΥ.

Έπειτα από όλα αυτά, ο νέος Πρόεδρος παραλαμβάνει ένα χαρτί με την μεταβολή που έχει κάνει και είναι πλέον έτοιμος να καταθέσει ηλεκτρονικά αίτηση για τον Κλειδάριθμο, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να παραλάβει από το Μητρώο!!!!! Καλή τύχη.

 

Πρόστιμα

 

 • Αν δεν κατατεθούν οι αλλαγές στο ΔΣ εντός 10 ημερών υπάρχει πρόστιμο αξίας 100€!!!
 • Εάν δεν γίνει συγκεντρωτική πελατών-προμηθευτών το πρόστιμο φτάνει τα 500 ευρώ/έτος

 

 

Φυσικά οι σύλλογοι εν γένει δεν είναι δυνατό να παρακολουθούν όλες αυτές τις διαδικασίες εκτός κι αν προσλάβουν κάποιο λογιστή.

 

Είναι προφανές ότι εάν δεν προβλεφτεί νομικά εξαίρεση των συλλόγων από  αυτές τις διαδικασίες, οι σύλλογοι γονέων θα είναι πάντα παράνομοι. Ακόμα και αυτοί που ΝΟΜΙΖΟΥΝ ότι είναι νόμιμοι, μάλλον δεν είναι…… Για αυτό και διεκδικούμε την αλλαγή του πλαισίου αυτού για τους συλλόγους, την απαλλαγή από την υποχρέωση ΑΦΜ ή την απλοποίηση αυτής της διαδικασίας και των υποχρεώσεων των συλλόγων γονέων.

 

 

 

3. Διοικητική δομή της εκπαίδευσης

Μας απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα ακριβώς για να γνωρίζουμε σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε όταν αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος πραγματοποιεί συχνές συνελεύσεις, συζητάει και παίρνει αποφάσεις πάνω σε παιδαγωγικά θέματα αλλά και σε περιστατικά που προκύπτουν στο σχολείο.

Ο Διευθυντής έχει την πλήρη ευθύνη για όσα συμβαίνουν σε αυτήν. Είναι ο κύριος υπεύθυνος απέναντι σε τρίτους και είναι εκείνος που εκπροσωπεί το σχολείο όπου χρειάζεται.

Οι Σχολικοί σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών της περιφέρειας τους ή της ειδικότητας που εκπροσωπούν. Οι κατηγορίες Σχολικών Συμβούλων είναι διάφορες: Υπάρχουν διαφορετικοί σχολικοί σύμβουλοι ανά ειδικότητα στην Β’θμια ενώ στην Α’θμια υπάρχουν ειδικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την αρμοδιότητα της παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλων προγραμμάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα τα οποία εφαρμόζονται στα σχολεία ευθύνης τους.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν την αρμοδιότητα της καθοδήγησης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.), η οποία εφαρμόζεται στα Γυμνάσια και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ.), η οποία εφαρμόζεται στα Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε. στα μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της εκπαιδευτικής περιφέρειας ευθύνης τους. Καθορίζουν την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Εισηγούνται την αναβάθμιση ή τη  δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, την υποβάθμιση ή την κατάργησή τους.

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη περιοχή της ευθύνης τους ασκούν τις αρμοδιότητες τις οποίες εκχωρεί εκάστοτε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική, εισηγούνται στον Υπουργό για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη της σύνδεσης των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες και τα όργανα προγραμματισμού, αξιολόγησης και έρευνας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατανέμουν τους εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ, εισηγούνται επίσης την αναβάθμιση ή τη  δημιουργία νέων σχολικών μονάδων, την υποβάθμιση ή την κατάργησή τους.

Και φυσικά πάνω από όλους είναι το ΥΠΕΠΘ.

 

Κατά συνέπεια ανάλογα με τη φύση των προβλημάτων που υπάρχουν απευθυνόμαστε πρώτα και κύρια στη διεύθυνση του σχολείου και για πιο σοβαρά ζητήματα στο Σύλλογο των εκπαιδευτικών. Επιδιώκουμε μάλιστα να συγκαλείται ο σύλλογος των εκπαιδευτικών καθώς εκεί πλέον οι αποφάσεις δεν είναι μονοπρόσωπες. Εάν από τη σχολική μονάδα δεν έχουμε επίλυση του προβλήματος, είτε εάν το πρόβλημα δεν άπτεται της σχολικής μονάδας απευθυνόμαστε στις Διευθύνσεις και στη συνέχεια στην Περιφερειακή διεύθυνση Αττικής

 

4. Συμβούλιο σχολικής κοινότητας

Μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών ανά σχολική μονάδα, οι οποίες διαχειρίζονταν τα οικονομικά και αποφάσιζαν για τις εργασίες ή τις αγορές που απαιτούνταν σε κάθε σχολείο, και τη μετατροπή τους σε ενιαίες Σχολικές Επιτροπές ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης, θεσπίστηκαν και τα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας ΦΕΚ 318/2011 αρθ. 8440,

Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία του σχολείου ή του σχολικού συγκροτήματος και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.

Η ενεργοποίηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση της οικείας Σχολικής Επιτροπής, μετά από αίτημα του διευθυντή του σχολείου στην οποία αναφέρονται τα μέλη του,  σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα,  και  αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου ως πρόεδρος, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων, και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας σε κάθε σχολική μονάδα ώστε να μπορεί και ο Σύλλογος Γονέων να έχει ενεργό ρόλο και να παρεμβαίνει με ουσιαστικές προτάσεις σχετικά  με τις λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέουμε το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας με το Σχολικό Συμβούλιο.

 

5. Σχολικό Συμβούλιο

Στο σχολικό συμβούλιο συμμετέχει ο Διευθυντής του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων, το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων, εκπρόσωποι των μαθητών για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ένας εκπρόσωπος από το Δήμο.

Στο σχολικό συμβούλιο συζητούνται θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία αλλά και τα προβλήματα της σχολικής μονάδας. Όλα τα συμμετέχοντα μέλη εκφράζουν τις απόψεις τους και λαμβάνουν κοινές αποφάσεις για την καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας στα πλαίσια της κοινής τους πορείας.

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει (κατά το άρθρο 2 του Ν.2821/98) υποχρεωτικά 3 φορές ανά διδακτικό έτος (το πρώτο 10ημερο κάθε τριμήνου) και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή 2 φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό.

Ο πρόεδρος διορίζει ένα από τα μέλη του συμβουλίου ως γραμματέα για την τήρηση πρακτικών, τα οποία ακολούθως θα πρέπει να υπογράφονται από όλα τα μέλη.

Το Σχολικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση από τον Πρόεδρο όπου αναφέρονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία επιδίδεται στα μέλη 3 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση.

Ο συγκεκριμένος θεσμός ήταν στα σχολεία του Δήμου μας ανενεργός με ευθύνη των διευθύνσεων των σχολείων και κάτω από την άγνοια του γονεϊκού κινήματος. Έχουμε καταφέρει την επανενεργοποίησή του σε κάποια σχολεία τον τελευταίο χρόνο. Επιδιώκουμε τη λειτουργία του και πρέπει πάντα να είμαστε καλά προετοιμασμένοι.

 

6. Σχολικές Επιτροπές

Οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών είναι: ΦΕΚ 318/2011 αρθ. 8440,  αρθ.5 του ν.1894 /1990(ΦΕΚ110Α, Ν. 1566/85 άρθρο 53 παρ.1 και 2,  Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 315/93, 3172/24.3.1995 (ΦΕΚ217 Β΄)

 

Έργο των σχολικών επιτροπών

Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη

 • των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ )
 • αμοιβής καθαριστριών
 • εκτέλεσης έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων καθώς και κάποιων ειδών του εξοπλισμού τους
 • Επίσης, εισηγείται στις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες
 • Διαχειρίζεται έσοδα από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων
 • Διαθέτει τα διδακτήρια για χρήσεις κοινής ωφέλειας
 • Λαμβάνει κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

Κατανομή πιστώσεων

Για την κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων στα σχολεία η ΣΕ για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων λαμβάνει υπόψη της  τον αριθμό των μαθητών, τον αριθμό των τμημάτων, των αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Κάθε σχολική επιτροπή καλύπτει ΟΛΑ τα σχολεία της βαθμίδας της. Συγκροτούνται σε επίπεδο δήμου 2 σχολικές επιτροπές

 • Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή ( νηπιαγωγεία- δημοτικά)
 • Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή (γυμνάσια – λύκεια)

 

Σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής

Η Σ.Ε. αποτελείται από 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε. είναι δημοτικοί σύμβουλοι  ή δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου .

 • Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται να είναι από την μειοψηφία και την πλειοψηφία του δημοτικού αντίστοιχα .
 • Επίσης, από την Ένωση Γονέων ορίζεται 1 εκπρόσωπος των γονέων στη Σχολική Επιτροπή (μπορεί να οριστεί και ένας ανά Δημοτική Ενότητα)
 • Ενώ ορίζεται 1 εκπρόσωπος μέλος από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του μεγαλύτερου συγκροτήματος δευτεροβάθμιας ως εκπρόσωπος των μαθητών και συμμετέχει ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε στη λήψη αποφάσεων .
 • Τέσσερεις διευθυντές των σχολικών μονάδων με σειρά αρχαιότητας
 • Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τα μέλη της ΣΕ μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους για σοβαρό λόγο που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Η θητεία τους ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ακολουθεί συνήθως τη θητεία του

 

Έσοδα των Σχολικών Επιτροπών

Τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών προέρχονται:

 1. Από τις επιχορηγήσεις των δήμων, (ΣΑΤΑ και ΚΑΠ) υπουργεία ,κλπ
 2. Από προσόδους της σχολικής περιουσίας.
 • Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
 1. Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.
 2. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

Στο Δήμο μας κάθε έτος η κρατική επιχορήγηση είναι της τάξης των 200.000 ευρώ ετησίως από ΣΑΤΑ & ΚΑΠ, τα οποία αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές σε γενικές γραμμές με αναλογία 2 προς 1 υπέρ της πρωτοβάθμιας.

Επίσης άλλες περίπου 200.000 ευρώ ετησίως για τα έτη 2016 και 2017 είναι τα ποσά που αποδίδονται στις σχολικές επιτροπές από το ΦΗΧ (δες κεφάλαιο 11).

Από τα ποσά αυτά, περίπου 100.000 είναι τα έξοδα για ΔΕΗ-Τηλέφωνο και 60.000 είναι τα έξοδα για πετρέλαιο θέρμανσης.

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν φτάνουν για τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης των σχολείων, ενώ οι 200.000 από τον ΦΗΧ είναι ουσιαστικά χρήματα δικά μας. Για το λόγο αυτό ζητάμε:

Αύξηση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, για να μη φτάνει στο σημείο κανένας Δήμος να χαρατσώνει έξτρα τους δημότες του.

Κάλυψη των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-Τηλεφωνία-Ύδρευση) από το Δήμο και όχι από τη σχολική επιτροπή

Κατάργηση του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος για τις σχολικές επιτροπές.

 

Άμεσες Δαπάνες

Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Για την αντιμετώπιση άμεσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ (στην πράξη μπορούν να παραχωρούνται μεγαλύτερα ποσά).

Για μικρά έργα συντήρησης σχολείων οι δαπάνες που δικαιολογούνται είναι:

 • Για ποσά μέχρι 150 ευρώ κόβεται τιμολόγιο και πληρώνει ο διευθυντής. Το τιμολόγιο το στέλνει στη σχολική επιτροπή.
 • Για ποσά μέχρι 1000 ευρώ ο διευθυντής μπορεί να προχωρήσει σε απ’ ευθείας ανάθεση χωρίς τη διαδικασία των 3 προσφορών και χωρίς έγκριση της σχολικής επιτροπής.
 • Για ποσά μεγαλύτερα από 1000 ευρώ και μέχρι 3000 ο διευθυντής του σχολείου ή ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής παίρνει 3 προσφορές, επιλέγει την πιο συμφέρουσα, παίρνει έγκριση από τη σχολική επιτροπή και αναθέτει την εργασία η οποία και πληρώνεται με χρήματα που του διατίθενται από τη σχολική επιτροπή.
 • Για μεγαλύτερα ποσά απαιτείται η απόφαση της σχολικής επιτροπής

 

Για κάθε εισπραττόμενο υπέρ των Σχολικών Επιτροπών έσοδο εκδίδεται τριπλότυπο είσπραξης. Η είσπραξη ενεργείται από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής.

Για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Σχολικών Επιτροπών τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

Βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ»   που τηρείται από   ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κατάσταση εισπράξεων – πληρωμών που τηρείται σε κάθε σχολική μονάδα κλπ. Όπως όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Μέσα από την παρουσία μας στις σχολικές επιτροπές διεκδικούμε έργα συντήρησης και λειτουργίας των σχολείων, στην προτεραιότητα των έργων, ενώ προσπαθούμε να ασκήσουμε και έλεγχο στην ορθή διαχείριση των εσόδων της σχολικής επιτροπής, αν και αυτό δεν είναι εύκολο.

 

 

7. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)

Στο δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Αποτελεί τον ανώτερο φορέα στα θέματα παιδείας στο Δήμο, καθώς βρίσκεται πάνω από τις σχολικές επιτροπές και έχει τον τελικό λόγο στις αποφάσεις που  προωθούνται  στο δημοτικό συμβούλιο. Για παράδειγμα η κατανομή των πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές γίνεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου πάντα  όμως μετά από σχετική εισήγηση της ΔΕΠ. Επίσης η τελική παραχώρηση χώρων στα δημοτικά κτήρια υπογράφεται από το δήμαρχο μετά από εισήγηση της ΔΕΠ και πάντα σύμφωνα με αυτήν.

Η  επιτροπή συνεδριάζει στην  έδρα  του  δήμου  ή  όπου  αλλού  ορισθεί τακτικά  ανά  δίμηνο και  έκτακτα όταν  το  ζητήσει  ο πρόεδρος  ή  το  1/3 των   μελών  της. Ο πρόεδρος καλεί  τα μέλη  με  πρόσκληση και  την στέλνει 3 μέρες πριν την έναρξη της  συνεδριάσεως.  Μόνο  σε  κατεπείγουσες  περιπτώσεις η πρόσκληση επιδίδεται 1 μέρα πριν. Στην πρόσκληση αναγράφονται  τα  θέματα ημερήσιας  διάταξης και  ο  εισηγητής  κάθε  θέματος. Εάν  υπάρχουν  θέματα εκτός  ημερήσιας διάταξης αποφασίζεται επί τόπου εάν θα  συζητηθούν.

Η  επιτροπή απαρτίζεται  από  τον/την  πρόεδρο που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και μπορεί να είναι και ο δήμαρχος, 1 εκπρόσωπο από  την  ΕΛΜΕ (συνδικαλιστικός φορέας) 1 διευθυντή που ορίζεται από τον προϊστάμενο της  β΄βάθμιας , 1 διευθυντή που  ορίζεται από τον προϊστάμενο της  α΄βάθμιας, 1 εκπρόσωπο από  τον  Περικλή (συνδικαλιστικός φορέας), 1 εκπρόσωπο από την παραγωγική τάξη – από την ΕΝΕΒΑΠ  και 1 εκπρόσωπο  από  την  Ένωση Συλλόγων Γονέων. Όλα  τα  μέλη  διορίζονται από τον Δήμαρχο εκτός από τον Πρόεδρο και τον φορέα παραγωγικής τάξης που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Ο κάθε  φορέας δικαιούται  να  αντικαταστήσει τον  εκπρόσωπό  του  αρκεί η  αλλαγή  να  επιδοθεί 48 ώρες  πριν την  έναρξη  της  συνεδρίασης. Το  νέο  μέλος  συνεχίζει  μέχρι  το  τέλος της  θητείας.

Με  την  απόφαση Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους του  δήμου.  Η  θητεία  του προέδρου και των μελών  σύμφωνα  με  το  άρθρο 50 του Ν. 1566/85 είναι  διετής.

Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται να υπάρχει απαρτία (δηλαδή τουλάχιστον 3 στους 7). Για  τη  λήψη  απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η  ψήφος  του  προέδρου.  Οι  αποφάσεις  και  εισηγήσεις  γράφονται  στα  πρακτικά που  υπογράφονται  από  τον  πρόεδρο, τα μέλη  και  το γραμματέα.  Στα  πρακτικά καταχωρούνται και οι γνώμες των μειοψηφούντων μελών.

Η  επιτροπή  στις  συνεδριάσεις  της  μπορεί  να  καλεί οποιονδήποτε  εκπαιδευτικό, ιδιώτη, ή διοικητικό υπάλληλο για  να  δώσει  πληροφορίες  ή  γνώμες  σχετικά  με  τα  θέματα  προς  συζήτηση όμως  αποχωρεί από  τη  συνεδρίαση πριν την  ψηφοφορία.

 

Αρμοδιότητες

 • Η ΔΕΠ εισηγείται στο δήμαρχο ή δημοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά  :
  • με την  καλύτερη  οργάνωση  των  σχολείων της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • την κατανομή  των  πιστώσεων για  λειτουργικές  δαπάνες των  σχολείων
  • την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων
  • την εύρεση χώρων για την ενοικίαση χώρων για τη σχολική στέγη

 

 • παρακολουθεί
  • την ανέγερση  των  σχολικών  κτηρίων
  • την επισκευή  και  συντήρησή  τους
  • το έργο  των  σχολικών  επιτροπών
  • την ίδρυση-κατάργηση-συγχώνευση σχολείων
  • τον απολογισμό ή ισολογισμό των σχολικών επιτροπών καθώς και έλεγχο αυτών
 • προτείνει στο δήμαρχο για σχολεία που δεν χρησιμοποιούνται,  τη χρήση  τους για άλλες  ανάγκες κοινής  ωφέλειας  κλπ

Απευθυνόμαστε στη ΔΕΠ όταν εντοπίζουμε  ότι  δεν  λειτουργούν  σωστά  κάποιες  από  τις  παραπάνω  αρμοδιότητες  και πρέπει  να  παρθούν  αποφάσεις  ή  να  σταλούν θέματα  στο  δημοτικό συμβούλιο.

 

8. Εργολαβίες, επισκευές και συντηρήσεις σχολείων

Kύριος  υπεύθυνος για τη συντήρηση και τις επισκευές των σχολείων είναι ο Δήμος.  Από τις πιο  απλές  όπως είναι το ετήσιο βάψιμο των σχολείων εσωτερικά και εξωτερικά έως τις πιο δύσκολες όπως είναι οι αύλειοι χώροι, οι στεγανοποιήσεις, οι  επισκευές-συντηρήσεις τουαλετών κ.α.

Οι ανάγκες των σχολείων καταγράφονται από τους διευθυντές σε συνεργασία με συλλόγους γονέων και το σύλλογο διδασκόντων και κατατίθενται στο τμήμα Παιδείας του Δήμου.

Οι εργασίες που μπορούν να γίνουν σε ένα σχολείο είναι κυρίως 2 ειδών:

 • Μικρές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους η πληρωμή των οποίων μπορεί να γίνει μέσω των σχολικών επιτροπών, με την διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω.
 • Μεγαλύτερα έργα με υψηλότερο κόστος τα οποία εντάσσονται στις λεγόμενες «ανοιχτές εργολαβίες». Ο Δήμος κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του εντάσσει ένα κονδύλι για έργα το οποίο δημοπρατείται και αποτελεί την ετήσια εργολαβία. Πολλές φορές βέβαια λόγω γραφειοκρατίας μία εργολαβία μπορεί να ολοκληρωθεί σε περισσότερο από 1 χρόνο. Η Ένωση Γονέων φροντίζει με παρέμβασή της κάθε χρόνο στη συζήτηση για τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου να  εγγράφονται στον αντίστοιχο κωδικό ποσά που να μπορούν να καλύψουν εργασίες επισκευών. Οι ανοιχτές εργολαβίες χωρίζονται συνήθως σε 2 μέρη, ηλεκτρομηχανολογικά και οικοδομικά.

Μεγαλύτερες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν και από τον ΟΣΚ. Σαν γονεϊκό κίνημα διεκδικούμε τέτοια έργα με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις από την πλευρά του ΟΣΚ ιδιαίτερα σε παλαιωμένα σχολικά κτήρια, όπου υπάρχει ανάγκη σημαντικών παρεμβάσεων για την ασφάλεια και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Τέλος μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις εργασιών που έχουν γίνει με έξτρα κονδύλι από το Δήμο με απόφαση δημάρχου και συνήθως μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αφορά έργο που έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και είναι άμεσο και κατεπείγον.

 

 

9. Παραχωρήσεις Σχολικών Κτηρίων

Το θέμα της παραχώρησης χώρων δημόσιων σχολείων είναι εξαιρετικής σημασίας γιατί, εάν δεν αντιμετωπιστεί στην σωστή του διάσταση, ενέχει τον κίνδυνο της παραχώρησης δημόσιου χώρου ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ σκοπού σε φορείς/ οργανισμούς/ εταιρείες και οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι ως στόχο και σκοπό έχουν την κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτι το οποίο είχαμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια.

Εγκύκλιοι που καθορίζουν τα της παραχώρησης είναι:

Δ4/1171/19.12.84 ΥΠΕΠΘ, Γ1/153/567/4.5.88 ΥΠΕΠΘ, Δ4/36/14.2.1992 ΥΠΕΠΘ, Δ4/804/16.12.97 ΥΠ.Ε.Π.Θ., Δ4/804/16.12.97, Δ4/170/5.5.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.2.98 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

 

 

Τα δημόσια κτίρια των σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται το απόγευμα για εκδηλώσεις πολιτιστικού, κοινωνικού, επιστημονικού ενδιαφέροντος και χωρίζονται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Σε εκδηλώσεις/συνεδριάσσεις του Συλλόγου Γονέων
 2. Σε εκδηλώσεις ημερήσιας χρήσης όπου μπορεί να διοργανώνονται από φορέα που δρα στην πόλη και η εκδήλωση ή ο φορέας δεν υποκρύπτει κανένα εμπορευματικό σκοπό, η εκδήλωση δε, συνάδει με το περιβάλλον του σχολείου.
 3. Σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης όπου στις σχετικές εγκυκλίους φέρονται ως διοργανωτές ο Σύλλογος Γονέων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (φορείς του Δήμου ή της Περιφέρειας π.χ. ΠΑΟΔΑΠ, ΠΑΙΣΔΑΠ, Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου) με προϋποθέσεις: να αφορούν στους μαθητές του σχολείου, να είναι δωρεάν και να απασχολούνται εκπαιδευτικοί απόφοιτοι πανεπιστημίου και μάλιστα αδιόριστοι.

Οι εκδηλώσεις – δραστηριότητες που θα λάβουν χώρο στον παραχωρημένο χώρο θα πρέπει να προσιδιάζουν στο πνεύμα του σχολείου, να εκτελούνται από ειδικούς, ώστε να προάγονται οι παιδαγωγικοί σκοποί του σχολείου και να μην  παρεμβαίνουν στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία είναι ευθύνη της Πολιτείας.

Απαραίτητα, όμως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης από τους φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις, τόσο για την αποκατάστασή τους ώστε να προφυλάσσεται η ακεραιότητα των διδακτηρίων όσο και για την ασφάλεια των παρευρισκομένων μαθητών.

Η εγκύκλιος Δ4/804/16.12.97 του ΥΠΕΠΘ προβλέπει επίσης να αναλαμβάνει την ευθύνη του χώρου και την αποκατάσταση των ζημιών ο φορέας που διοργανώνει το πρόγραμμα.

 

Με την εγκύκλιο Δ4/710/22.11.1996 του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε φροντιστήρια ή συναφών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Εάν ο διευθυντής (και όχι η σχολική επιτροπή) κρίενι ότι η παραχώρηση του χώρου προκαλεί αξιόλογη οικονομική επιβάρυνση στους κωδικούς που του αναλογούν στη σχολική επιτροπή, υποβάλλει αίτημα στη σχολική επιτροπή προκειμένου η σχολική επιτροπή να ζητήσει την οικονομική επιβάρυνση του φορέα που θα πραγματοποιήσει την εκδήλωση. Εξυπακούεται ότι η παραπάνω πρόβλεψη σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αφορά τις δραστηριότητες των συλλόγων γονέων.

 

Η διαδικασία για τις παραχωρήσεις χώρων είναι επίσης συγκεκριμένη:

 1. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει έγγραφο αίτημα στο διευθυντή του σχολείου ο οποίος το προωθεί στην Σχολική Επιτροπή συναινώντας ή μη στη συγκεκριμένη παραχώρηση. Η συναίνεσή του πρέπει να έχει σχέση κυρίως με το αν η εκδήλωση συνάδει με το χώρο του σχολείου και εάν δεν παρακωλύει τη λειτουργία του σχολείου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για τις εκδηλώσεις/συνεδριάσεις των συλλόγων γονέων, δεν απαιτείται καμιά επιπλέον ενέργεια.
 2. η σχολική επιτροπή συναινεί ή μη στη συγκεκριμένη παραχώρηση εξετάζοντας το αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που οι νόμοι και οι εγκύκλιοι ορίζουν καθώς και για το εάν η συγκεκριμένη εκδήλωση/πρόγραμμα μπορεί να προξενήσει φθορές στο σχολικό κτήριο. Εκ του νόμου δε, έχει δικαίωμα ακόμα και να ζητήσει κάποιο ποσό από τον αιτούμενο για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
 3. η ΔΕΠ αποφασίζει θετικά ή αρνητικά για την παραχώρηση του χώρου λαμβάνοντας υπόψη της όλες τις παραμέτρους και συνεκτιμώντας και τον αντίκτυπο στην σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία
 4. την παραχώρηση χώρου την υπογράφει ο Δήμαρχος πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΕΠ εκτός εάν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα υπογραφής του για αυτό το θέμα σε Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο.

Πουθενά στις εγκυκλίους αυτές δεν προβλέπεται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού ανάμεσα στο Δήμο και στο Σύλλογο Γονέων. Ο Σύλλογος αναλαμβάνει έτσι κι αλλιώς τις ευθύνες του με συλλογικό τρόπο από τα συλλογικά εκλεγμένα όργανά του.

10. Δραστηριότητες Δημιουργικής Απασχόλησης, Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων

Οι σύλλογοι Γονέων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εξωσχολικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Το περιεχόμενο και οι προϋποθέσεις αυτών των δραστηριοτήτων καθορίζεται από την εγκύκλιο Γ1/210/20.2.98 ΥΠΕΠΘ.

Προϋποθέσεις για να υπάρχει έγκριση από τους αρμοδίους (βλ και παρακάτω) είναι:

Α. Να εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Β. Να μην παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της Πολιτείας.

Γ. Την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος να ανατίθεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους ανθρώπους

Δ. Να έχουν αντικείμενο τις Εικαστικές Τέχνες, τη Μουσική, το Θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ε. Να μην απευθύνεται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.

 

 

Ο Σύλλογος Γονέων καταθέτει  στη διεύθυνση του σχολείου έγγραφο όπου ζητάει με συγκεκριμένο πρόγραμμα την παραχώρηση των χώρων που θα χρησιμοποιεί. Η διεύθυνση του σχολείου αποστέλλει το αίτημα με τη σύμφωνη γνώμη της στη σχολική επιτροπή. Η σχολική επιτροπή με τη δική της απόφαση μεταβιβάζει το αίτημα στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, ενώ η τελική παραχώρηση υπογράφεται από το Δήμαρχο της πόλης σύμφωνα και όχι αντίθετα από την απόφαση της ΔΕΠ.

Ο σύλλογος Γονέων καταθέτει στη διεύθυνση του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά των δασκάλων των δραστηριοτήτων, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο υποψήφιος δάσκαλος έχει τα προσόντα να διδάξει το αντικείμενο στους μαθητές.

 

Οι σύλλογοι γονέων, προκειμένου ν πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις/συνελεύσεις, προχωράνε σε συνεννόηση με τον διευθυντή και δε χρειάζεται να στείλουν αιτήματα προς το Δήμο

Οι σύλλογοι γονέων εξαιτίας της πολιτιστικής/αθλητικής γύμνιας που υπάρχει στο Δήμο, μπορούν να προχωρούν στη διοργάνωση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ αποκλείουν από αυτά ΚΑΝΕΝΑ παιδί για το οποίο δεν μπορεί (ή ακόμα και δε θέλει) να πληρώσει ο γονιός του. Εξυπακούεται ότι ο σύλλογος φέρνει την ευθύνη για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ των προγραμμάτων. Επιδίωξή μας είναι να ην αναλαμβάνουν αυτά τα προγράμματα εταιρίες, καθώς ο Σύλλογος γίνεται αφενός «ενδιάμεσος» εταιριών, κάτι που ξεφεύγει από τους σκοπούς του, και επίσης δεν εξασφαλίζει τη συμμετοχή ΟΛΩΝ των μαθητών. Στα προγράμματα αυτά ο Σύλλογος αναλαμβάνει την ευθύνη των ζημιών που τυχόν προκληθούν. Αναλαμβάνει όμως και την ασφάλεια των μαθητών, κάτι που όμως δεν είναι σωστό, καθώς ο σύλλογος κάνει εθελοντική δράση. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει ο σύλλογος να ζητάει από τον κάθε γονέα να είναι παρών και να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη για την ασφάλεια του παιδιού του.

 

 

11. Ανταποδοτικό Τέλος Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ)

O Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων είναι ανταποδοτικό τέλος και διέπεται από τις διατάξεις :

 • του άρθρου 10 του Ν 1080/80 σύμφωνα με το οποίο οι ∆ήμοι & οι Κοινότητες επιβάλλουν με Απόφαση ∆ημοτικού Συμβουλίου φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε στεγασμένους ή μη χώρους οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσεως στη περιφέρειά τους
 • του άρθρου 25 παρ.13 Ν 1828/89 & του άρθρου 54 παρ.5 Ν 1416/84 περί καθορισμού συντελεστή του φόρου
 • των Ν 25/75 & Ν 429/76 περί υπολογισμού & τρόπου εισπράξεως δημοτικών & κοινοτικών τελών καθ/τας & φωτισμού & ρυθμίσεως συναφών θεμάτων
 • του άρθρου 19 του Ν.1080/80, περί επιβολής προστίμων υποβολής ανακριβούς δηλώσεως ,
 • του άρθρου 2 παρ.1 του Α.Ν 344/68, περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως
 • Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 932/Α 21.4.1990) – Άρθρο 113 (Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης) παρ. 6β … Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χωρών (Ν. 1080/1980), όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων.

Οι σχολικές  επιτροπές εκτός από το υπουργείο εσωτερικών μπορούν  να επιχορηγηθούν κι από το δήμο,  εάν έχει τη δυνατότητα μέσα από τον ΦΗΧ.  Η ΔΕΠ με έγγραφό  της  εισηγείται στο  δημοτικό συμβούλιο ζητώντας   την  αποδοχή  χρηματικού ποσού από τον ΦΗΧ για να καλυφθούν λειτουργικές  ανάγκες  των  σχολικών  μονάδων.  Ανάλογα  με  τη  δυνατότητα  και τις  υποχρεώσεις του  δήμου  εγκρίνεται  ένα  ποσό βάσει ποσοστιαίας  μονάδας  και αποδίδεται είτε ολόκληρο είτε τμηματικά.

 

Στο παρελθόν ο Δήμος είχε προχωρήσει στην αύξηση του ΦΗΧ για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων χωρίς να προχωρήσει στην απόδοση των ποσών. Η Ένωση κινητοποιήθηκε και από το 2016 αποδίδεται στη σχολική επιτροπή το ποσό που αναλογεί και είναι ύψους 200.000 σε ετήσια βάση.

 

12. Σχολικοί Τροχονόμοι

Ο θεσμός καθιερώθηκε το 1997 σε 300 περίπου σχολεία της χώρας και αρχικά οι ανάγκες καλύφθηκαν με ηλικιωμένους από τα ΚΑΠΗ των Δήμων, με τη δικαιολογία ότι έτσι θα «νιώθουν χρήσιμοι στην κοινωνία».

Το 2000 το υπουργείο Εσωτερικών ανήγγειλε ότι θα απασχοληθούν 3.000 σχολικοί τροχονόμοι με 50.000 δρχ. το μήνα. «Πολλές ήταν οι άνεργες γυναίκες που ενδιαφέρθηκαν για το θεσμό αυτό συμπληρώνοντας το οικογενειακό τους εισόδημα.

Για τις υπηρεσίες τους αμείβονται με μόλις 176 ευρώ το μήνα, τα οποία θεωρούνται «έξοδα κίνησης».

Με αυτούς τους εθελοντές, το κράτος καλύπτει σε αρκετές περιπτώσεις εδώ και χρόνια πάγιες ανάγκες των ολοήμερων σχολείων, όπως είναι η φροντίδα του φαγητού των παιδιών, με αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν να είναι περισσότερες

Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι καθώς στην πράξη δεν εργάζονται μόνο έξω από την είσοδο των σχολείων και σε μονόδρομους, αλλά συχνά σε διασταυρώσεις μεγάλων δρόμων με πολλή κίνηση.

Οι σχολικοί τροχονόμοι δεν έχουν καμιά ασφαλιστική κάλυψη, ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος και όπως  υπογραμμίζουν οι ίδιοι «έχουν συμβεί ατυχήματα  λόγω της φύσης και του τόπου εργασίας μας».

 

Καθήκοντα Σχολικού Τροχονόμου

ελέγχει την οδική ασφάλεια,  τις διαβάσεις πρόσβασης και αποχώρησης των μαθητών στα σχολικά κτίρια.

(Ο σχολικός τροχονόμος ρυθμίζει την κυκλοφορία σε ορισμένο σημείο της οδού (και όχι σε διασταύρωση), διακόπτοντας τη ροή οχημάτων σε διατομή της οδού, όπου υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Για το σκοπό αυτό είναι εφοδιασμένος με φορητή πινακίδα STOP, την οποία εκτείνει κατάλληλα πάνω από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Ο τροχονόμος αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας φέρει την ένδειξη «σχολικός τροχονόμος».)

Οι σχολικοί τροχονόμοι ορίζονται από το διευθυντή του σχολείου, μπορεί να προέρχονται είτε από το προσωπικό του σχολείου είτε να προτείνονται από τον οικείο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων , εξοπλίζονται δε με μέριμνα του οικείου σχολείου, εκπαιδεύονται από το οικείο αστυνομικό τμήμα .

O NOMOΣ ΟΡΙΖΕΙ:

 • Ν. 2817, ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡ. 45Α

Στους σχολικούς τροχονόμους του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.2696/1999, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου δήμου καταβάλλεται από τις σχολικές επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησης τους. Η αποζημίωση βαρύνει του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. από τον κεντρικό προϋπολογισμό.

 • ΦΕΚ 1734 ΤΕΥΧ.Β/2007

…Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 10.000  κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα για μέχρι δύο  εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ,  χρηματοδοτούνται οι οικείοι Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους. …

Πχ: ένας Δήμος (ή Δημοτική Κοινότητα) με πληθυσμό ~40.000  νόμιμους κατοίκους δικαιούται  2 σχολικούς τροχονόμους ανά σχολική μονάδα

Εμείς διεκδικούμε και οι σχολικοί τροχονόμοι όπως όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στα σχολεία, ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ,να θεωρούνται  μόνιμες θέσεις στα σχολεία, αναπόσπαστες, για την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών μας . Οφείλουμε επίσης να διεκδικήσουμε την τοποθέτηση σχολικού τροχονόμου όπου τέτοιος δεν έχει ακόμα οριστεί.

 

13. Τραπεζοκόμοι

Τόσο για το θέμα των τραπεζοκόμων όσο και των καθαριστριών υπάρχει νομικό κενό, όπως άλλωστε συνέβαινε και με τις σχολικές συνοδούς. Πάγια θέση του γονεϊκού κινήματος είναι «να αναλάβουν οι υπεύθυνοι φορείς ολοκληρωτικά το κόστος λειτουργίας» και να σταματήσουν επιτέλους να ζητούν είτε άμεσα είτε έμμεσα την οικονομική συνδρομή των γονιών για την «εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων», σαν να πρόκειται για επιβολή φόρου επειδή το παιδί σου πηγαίνει σε Δημόσιο Σχολείο.

Πρέπει να επισημανθεί τέτοιες λύσεις που δίνονται από Συλλόγους Γονέων, όταν αναλαμβάνουν την πληρωμή πρωινής καθαρίστριας ή/και τραπεζοκόμου, είναι και επικίνδυνες για τους ίδιους ως άτομα καθώς αγνοούν ότι κινούνται στα όρια της παρανομίας γιατί δεν έχουν συνάψει συμβάσεις εργασίας ώστε σε περίπτωση ατυχήματος να είναι καλυμμένοι και να μην μπορούν να κατηγορηθούν για αδήλωτη εργασία, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή!!!,

Σε τέτοιες λύσεις εξωθούν τους συλλόγους οι διευθυντές των σχολείων καθώς έτσι εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την απαλλαγή των δικών τους ευθυνών, χωρίς να γίνονται δυσάρεστοι στους ανωτέρους τους. Γι αυτό και ο τέτοιου είδους εθελοντισμός είναι κατεύθυνση του Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια που με ιδιαίτερη ζέση υπερασπίζονται και όλοι οι διευθυντές.

Ο νόμος για το ολοήμερο σχολείο δεν προβλέπει την απασχόληση τραπεζοκόμου για τη σίτιση των παιδιών. Καθώς δεν προβλέπεται θέση τραπεζοκόμου δεν διατίθενται πόροι, άρα δεν είναι δυνατή η μεταφορά και η αντιστοίχιση της δαπάνης προς το όποιο λογιστικό σύστημα του Δήμου, το οποίο θα τους κατανείμει.

Αυτό που προβλέπεται είναι ότι στα μεν Δημοτικά σχολεία την ευθύνη της οργάνωσης του γεύματος των μαθητών έχει ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος ενώ για τα Νηπιαγωγεία οι Νηπιαγωγοί, οι οποίοι παροτρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος και συνεργάζονται μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια του γεύματος, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του.

Δηλαδή, νήπια και 10χρονα προγραμματίζουν και οργανώνουν τη διαδικασία του γεύματος, ζεσταίνουν και σερβίρουν το φαγητό τους υπό την παρότρυνση, τις οδηγίες και την συνεργασία των υπεύθυνων του ολοήμερου!!!

Για την επίλυση του ζητήματος αυτού επιστρατεύονται πάλι οι Σύλλογοι Γονέων και κυρίως οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο ολοήμερο, από τους ίδιους τους Δ/ντές των σχολείων και των Νηπιαγωγείων, ώστε να υπάρχει κάποιος γονέας να κάνει χρέη  «τραπεζοκόμου» κατά τη διάρκεια του ολοήμερου.

Και επειδή αυτό πρόβλημα είναι άμεσο, επιτακτικό και δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση εναλλακτική λύση, η επιλογή της οικονομικής επιβάρυνσης των γονέων αποτελεί «μονόδρομο» για την «επίλυσή του».

Εδώ δημιουργείται ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα καθώς με αυτήν την ενέργεια φαίνεται να συναινούμε και να αποδεχόμαστε την περιρρέουσα «κυρίαρχη» λογική / αντίληψη / ιδεολογία «Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ», γιατί συνήθως το κόστος βαρύνει μόνο τους γονείς που έχουν παιδιά στο ολοήμερο, αφήνοντας απέξω από το πρόβλημα τους υπόλοιπους γονείς, οι οποίοι δεν έχουν και καμία διάθεση να επιβαρυνθούν οικονομικά επιπλέον αφού δεν κάνουν χρήση του ολοήμερου.

Φυσικά το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό τόσο στο Υπουργείο, όσο και στις Δ/νσεις της Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν προσπαθήσει να δώσουν λύσεις, δίνοντας οδηγίες ή κάνοντας προτάσεις:

 • για το είδος του γεύματος που θα συνοδεύει τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο, (ώστε να μην χρειάζεται τραπεζοκόμος),
 • να δηλωθούν οι ανάγκες από τους Δ/ντές ώστε να διερευνηθεί αν είναι δυνατή η εξεύρεση λύσεις με προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, και τελευταία

Προσωρινές λύσεις έχουν επίσης δοθεί κατά καιρούς από την απορρόφηση ΕΣΠΑ και για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

Σε αυτό το θέμα θέση μας είναι ότι οι γονείς ΔΕΝ πρέπει να πληρώνουν και ΔΕΝ πρέπει γίνονται εργοδότες προσλαμβάνοντας προσωπικό. Διεκδικούμε την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ώστε να προβλέπεται τέτοια θέση στα ολοήμερα σχολεία. Προσωρινή λύση επίσης μπορεί να δώσει η δημοτική αρχή βρίσκοντας τρόπους επιπλέον επιδότησης των σχολείων (έτσι κι αλλιώς το ποσό είναι συνολικά γελοίο). Προσωρινή λύση θα μπορούσε να είναι η εθελοντική προσφορά του συλλόγου. Τέλος προσωρινή λύση είναι η πιστή εφαρμογή του νόμου που προβλέπει ότι ι ίδιοι οι μαθητές ζεσταίνουν το φαγητό τους με την ΕΠΙΒΛΕΨΗ των εκπαιδευτικών.

 

14. Καθαρίστριες

Εν γένει οι καθαρίστριες εργάζονται με σύμβαση έργου, μετά την λήξη του ωραρίου και για αυτό αφενός οι δικές τους απολαβές είναι ελάχιστες και κυρίως, τα σχολεία και ιδιαίτερα οι μεγάλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης στην κυριολεξία βρωμάνε. Εργάζονται και ορισμένες καθαρίστριες Αορίστου χρόνου, με ωράριο 8ωρών, το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Με την αποχώρηση ή τη συνταξιοδότηση μιας καθαρίστριας σχολικής μονάδας η οποία εργάζεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καταργείται αυτόματα και η θέση εργασίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κενό στη σχολική μονάδα.

Το κενό αυτό δεν καλύπτεται με μια νέα πρόσληψη ιδίας σύμβασης εργασίας, αλλά με πρόσληψη μιας καθαρίστριας με σύμβαση έργου για τον καθαρισμό των  αιθουσών της εν λόγω σχολικής μονάδας, στην οποία χρησιμοποιείται το ωράριο εργασίας των καθαριστριών ΙΔΑΧ με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης με λιγότερες 4 ώρες ημερήσιας απασχόλησης, από όπου προκύπτει και ο λόγος για τον οποίο εργάζεται μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου.

Όμως στα καθήκοντα της καθαρίστριας που εργαζόταν με πλήρες ωράριο περιλαμβανόταν και ο καθαρισμός των τουαλετών της σχολικής μονάδας κατά τις ώρες λειτουργίας του.

Αυτό πλέον δεν υπάρχει στα καθήκοντα της «συμβασιούχου καθαρίστριας», αλλά επιπλέον δημιουργείται ένα κενό, όπου κανένας φορέας (Υπουργείο, Δήμος) δεν μπορεί και δε θέλει να αναλάβει οικονομικά την λύση του, γιατί δεν είναι «αρμόδιος».

Επιπλέον στις παλιές σχολικές επιτροπές κάθε σχολικής μονάδας δεν της επιτρεπόταν η διάθεση χρημάτων από τον προϋπολογισμό της για την επίλυση αυτού του προβλήματος ως ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ από τον Επίτροπο που ελέγχει τις δαπάνες στο τέλος του έτους, με την αιτιολόγηση ότι υπάρχει ο φορέας για την χρηματοδότηση της δαπάνης για τον καθαρισμό της σχολικής μονάδας και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή δεν είναι επιλέξιμη.

Και επειδή κανείς δεν είναι υπεύθυνος ή αρμόδιος για την λύση του, την λύση καλείται να την αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων, επειδή τα δικά τους παιδιά πάνε σε αυτήν την σχολική μονάδα και πρέπει να ενδιαφερθούν για αυτά. Μία πάγια τακτική που εφαρμόζεται πάρα πολλά χρόνια… και βοηθάει στην «εύρυθμη» λειτουργία της σχολικής μονάδας και στις «εντάσεις» μεταξύ των γονέων και των Δ.Σ. των συλλόγων για το ποιος είναι υπεύθυνος να λύσει το πρόβλημα.

Επιπλέον, στις σχολικές μονάδες της Β΄βάθμιας οι Δ/ντές τους θεωρούν ότι το πρόβλημα της καθαριότητας δεν είναι πρωτεύον ζήτημα, καθώς οι μαθητές είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μπορούν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους.

Αρμόδιος για την λειτουργία και τη συντήρηση των σχολικών μονάδων από το 1990 είναι ο Δήμος (Ν. 1894/27.8.1990 άρθρο 5. Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων). Οι συμβάσεις των καθαριστριών γίνονται από τις Σχολικές  Επιτροπές με χρηματοδότηση από τον Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, ο οποίος έχει την εποπτεία και την διαχείριση των κονδυλίων και τα αποδίδει στις Σχολικές Επιτροπές, με πολύ αυστηρούς όρους, η τήρηση των οποίων θεωρούμενη ως «απαράκλητη» από τους αρμόδιους, χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την συνέχισή του.

Από την 1/9/2017 όμως τόσο οι συμβάσεις όσο και η χρηματοδότηση περνάει στο Δήμο.

Δεν υπάρχει όμως Δήμος στην χώρα που να μην έχει αυτό το πρόβλημα, καθώς το σχολικό έτος 2012-2013 σχεδόν 7.000 σχολικά συγκροτήματα έχουν καθαρίστριες με συμβάσεις έργου. Σε μικρό χρονικό διάστημα όλες οι σχολικές μονάδες θα έχουν το ίδιο πρόβλημα αφού οι θέσεις εργασίας των καθαριστριών με σχέση ΙΔΑΧ είναι προσωποπαγείς.

Το γεγονός ότι οι γονείς γίνονται εργοδότες σε αυτή την περίπτωση υποκαθιστώντας το κράτος επίσης δημιουργεί έναν εφησυχασμό που διαιωνίζει το πρόβλημα.

Διεκδικούμε την νομοθετική λύση του προβλήματος με μόνιμο προσωπικό καθαριότητας σε κάθε σχολείο που θα εργάζεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

Σαν προσωρινό μέτρο οι Δήμοι πρέπει να διεκδικήσουν και αυτοί την επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος και να προβούν άμεσα σε ενέργειες για την εξεύρεση «μόνιμων» λύσεων ώστε να υπάρχουν καθαρίστριες και στην διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας ή να προχωρήσουν στην χρησιμοποίηση των 5μηνων ή 2μηνων συμβάσεων.

 

 

15. Σχολικοί Φύλακες

Η ύπαρξη φύλαξης των σχολείων είναι ζωτικής σημασίας καθώς τα σχολεία μας αποτελούν τους μοναδικού χώρους που μπορούν να πραγματοποιηθούν αθλοπαιδιές. Τα σχολικά κτήρια ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου και μετά το πέρας του ωραρίου κλειδώνονται ώστε τυχόν φθορές ή ατυχήματα να μην επιβαρύνουν ούτε τους διευθυντές των σχολείων, ούτε τη δημοτική αρχή.

Έτσι όμως ουσιαστικά κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι και ουσιαστικά η δημοτική αρχή αποποιείται των ευθυνών της για τις ανύπαρκτες υποδομές άθλησης στα πλαίσια του Δήμου.

Έχουμε επανειλημμένα απαιτήσει να φύλακες μετά τη λήξη του ωραρίου των σχολείων και να ανοίξουν τα σχολεία τις πόρτες τους για τα παιδιά μας.

Οι δημοτικές αρχές αρνούνται κάτι τέτοιο και προσπάθησαν στο παρελθόν να πετάξουν το μπαλάκι στους συλλόγους γονέων, προτείνοντας να αναλάβουμε εμείς τη φύλαξη των σχολείων, κάτι που είναι απαράδεκτο.

Προσωρινές λύσεις έχουν κατά καιρούς βρεθεί με διορισμό φυλάκων μέσω ΕΣΠΑ για 5 μήνες.

 

16. Σχολικές Εκδρομές

Ρυθμίζονται από την εγκύκλιο 28093/Γ2/04.03.2008, όπου και προβλέπονται:

 • Μέχρι 5 περίπατοι/ έτος (Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β΄/13-02-2006))
 • 1 ημερήσια/έτος (Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β΄/13-02-2006))
 • 1 πολυήμερη (5-7 ημέρες) στην Γ Λυκείου (Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ. Β΄/13-02-2006), Π.Δ. 161/00 (ΦΕΚ 145, τ. Α΄) και Εγκύκλιος 21756/Γ2/01-03-2006)
 • Μέχρι 2 πολυήμερες (2 εργάσιμες) στα πλαίσια προγραμμάτων (Α) Υ.Α. 107632/Γ7/02-10-2003, 126807/Γ7/14-11-2003, 4115/Γ7/16-01-2004 (κοινοποίηση στο ορθό 23-01-2004) και 17485/Γ7/17-02-2004, Υ.Α. 4867/Γ2/28-08-1992 (Φ.Ε.Κ. 629, τ. Β΄ 23-10-1992). Σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκδίδεται ετήσια εγκύκλιος. Β) Υ.Α. 780/Γ2/28-02-2000 και άλλες Υ.Α. ανάλογα με το πρόγραμμα.)
 • 1 μετακίνηση στο εξωτερικό στα πλαίσια προγραμμάτων (Α) Υ.Α. 45784/ΙΑ/07-05-2007 (Φ.Ε.Κ. 831, τ. Β΄/25-05-2007) και 75145/ΙΑ/11-07-2007. Β) 29525/Ι/22-03-2006)
 • Μέχρι 9 διδακτικές επισκέψεις (Υ.Α. Γ1/866/19-08-1998 (Φ.Ε.Κ. 954, τ. Β΄)

 

Πολλές φορές ακούμε από τις διευθύνσεις των σχολείων ότι έχουν καταργηθεί οι εκδρομές ή οι περίπατοι, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει όπως φαίνεται και από την παραπάνω νομοθεσία. Οι εκδρομές είναι κάτι το αναγκαίο για τα παιδιά μας με την προϋπόθεση ότι έχει σωστά σχεδιαστεί.

Πολλές φορές για τις εκδρομές οι δάσκαλοι κάνουν χρήση συγκεκριμένων πακέτων που έχει διαμορφώσει η «αγορά» αμφιβόλου ποιότητας, από όπου κερδίζουν οι ιδιώτες είτε άμεσα είτε έμμεσα (π.χ. διαφήμιση επιχειρηματικών ομίλων).

Οφείλουμε να θέσουμε αυτά τα θέματα στους εκπαιδευτικούς και να απαιτήσουμε να σχεδιάζονται οι εκδρομές στα σχολικά συμβούλια, ώστε να εξασφαλίζουμε την πραγματοποίησή τους, να συμβάλουμε με άποψη στο περιεχόμενό της και να παρεμβαίνουν ώστε να είναι οικονομικές για να μπορούν να τις παρακολουθήσουν όσο το δυνατό περισσότεροι μαθητές.

 

17. Κυλικεία

Η εκμίσθωση σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης γίνεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 11927/Δ4 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 242/9-2-04 τ. Β΄
Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού

Οι συμβάσεις ισχύουν για τέσσερα χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του τέταρτου έτους.
Κατά το μήνα Μάρτιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύμβαση, η Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του σχολείου.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με πράξη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από το Διευθυντή του σχολείου, από εκπρόσωπο του Δήμου ή της Κοινότητας στη Σχολική Επιτροπή και τον πρόεδρο του συλλόγου γονέων ή τον εκπρόσωπο των γονέων, εάν υπάρχει σύλλογος.
Σε περίπτωση συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων ορίζεται στην Επιτροπή αυτή ένας Διευθυντής σχολικής μονάδας και ένας πρόεδρος συλλόγου γονέων ή εκπρόσωπος των γονέων με κλήρωση ενώπιον ειδικής συνεδρίας της Σχολικής Επιτροπής, κατά την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 3 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (200 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του κυλικείου του κάθε σχολείου αποτελούν έσοδο της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής και θα διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του σχολείου.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την με αρ. Α2Ε/οικ.1653 /98 (ΦΕΚ 563/5-6 98 τ.Β΄) Κ.Υ.Α. όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο του κυλικείου η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο καθώς και η λειτουργία του κυλικείου με πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού.
Στον καθαριστή – τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

 

Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής του σχολείου συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία αποτελείται από:
α) Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Ένα μέλος του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
δ) Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του.
ε) Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος, καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλημάτων λειτουργίας κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν .
Επιτρεπόμενα Είδη

Τα προϊόντα που μπορεί να διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ορίζονται από την αρ. Α2Ε/οικ. 1653 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 563/20-5-98 τ. Β΄ και είναι τα εξής:
Α. Κατάλογος ειδών
1. Σάντουϊτς και τοστ με τυρί. Προαιρετική η προσθήκη φρέσκου βουτύρου και εποχιακών λαχανικών (π.χ. ντομάτα, μαρούλι).
2. Ψωμί και απλά αρτοσκευάσματα (φρυγανιές, αρτίδια, κουλούρια, φρατζολάκια, λαγάνες, παξιμάδια).
3. Σταφιδόψωμο σε ατομική συσκευασία.
4. Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα.
5. Τυριά
6. Γάλα σε ατομική συσκευασία.
7. Γιαούρτι «παντός τύπου» (χωρίς συνθετικές – γλυκαντικές και χρωστικές ύλες) π.χ. με φρούτα, φρυγανιές, δημητριακά, ξηρούς καρπούς.
8. Φρούτα εποχής, πλυμένα και τυλιγμένα σε σελοφάν
9. Φυσικοί χυμοί φρούτων με περιεκτικότητα χυμού 100%.
10. Ξηροί καρποί (σε μικρή συσκευασία).
11. Τσάι και λοιπά αφεψήματα.
12. Καφές (μόνο για το προσωπικό).
Β. Τα προαναφερόμενα είδη, μπορούν να διατίθενται όλα ή και τμηματικά, κατά την κρίση των υπευθύνων οργάνων για την καλή λειτουργία των σχολικών κυλικείων.
Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση άλλων μη προβλεπομένων από την παρούσα προϊόντων.
Ο κώδικας τροφίμων και ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους στο άρθρο 113 αναφέρει τα προϊόντα που μπορεί να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως οι φρυγανιές, τα αρτίδια, τα φραντζολάκια, τα κουλούρια, οι λαγάνες και τα παξιμάδια ενώ τσουρέκια, κρουασάν, bake rolles κ.λ.π. δεν επιτρέπεται να διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία.

Το «γάλα σε ατομική συσκευασία», σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών του Γενικού Χημείου του Κράτους, άρθρο 80, νοείται αποκλειστικά και μόνο το γάλα το οποίο προέρχεται από αγελάδα, είναι νωπό, είναι πλήρες, δεν έχει υποστεί αφυδάτωση ή συμπύκνωση και δεν περιέχει άλλες ουσίες που έχουν προστεθεί από έξω.

 

18. Σχολικά Λεωφορεία

Οι σχολικές μεταφορές είναι νομικά κατοχυρωμένες από το νόμο1566/85 άρθρο 2, παράγραφος 9, όπου προβλέπεται και η χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση μη μεταφοράς τους (καθώς η 9χρονη εκπαίδευση είναι υποχρεωτική).  Ρυθμίζεται ειδικότερα με την ΚΥΑ 24001/2013 ΦΕΚ 1449 Β/16.06.2013

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ προβλέπει:

Οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

 

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

με την προϋπόθεση ότι η συνολική απόσταση η οποία περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών έως τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης έως τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτονται παραπάνω

Για τους μαθητές οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους, θεωρείται ότι υφίσταται συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο των ενενήντα (90) λεπτών έως το επόμενο δρομολόγιο !!!!

Οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με ΕΜΔ

Οι μαθητές, οι οποίοι δε μεταφέρονται με τον ανωτέρω (κεφ. Α) τρόπο, μεταφέρονται από τις Περιφέρειες και τους Δήμους με τη χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων, εφόσον τα οχήματα τα οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

 

Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς (π.χ. ταξί).

Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές: α. έχουν εγκατασταθεί σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 €. β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ

Μετά από τις κινητοποιήσεις που κάναμε φέτος το καλοκαίρι, οι συγκεκριμένοι χιλιομετρικοί περιορισμοί άρθηκαν ΜΟΝΟ για φέτος και έτσι ξεκίνησαν τα περισσότερα από τα δρομολόγια των σχολείων, χωρίς ακόμα να έχουν όλα ξεκινήσει.

Το συγκεκριμένο σύστημα μεταφοράς μαθητών μας βρίσκει αντίθετους καθώς δεν εξασφαλίζει το δικαίωμα της μεταφοράς και το συναρτά με την κερδοφορία των ταξιδιωτικών γραφείων. Σταθερά διεκδικούμε δημόσιο φορέα με κατάλληλο στόλο και εκπαιδευμένο προσωπικό, κάτι που νομικά μπορεί να γίνει χωρίς αλλαγή νόμου, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση.

Η εμπειρία μας έδειξε ότι όσο ισχύει η συγκεκριμένη λογική, οι πράκτορες βάζουν πλαφόν 150-180 ευρώ για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Αυτό το εξασφαλίζουν είτε με πολλά χιλιόμετρα, είτε κάνοντας διπλά δρομολόγια. Και τα δυο για να μπορούν να είναι λειτουργικά απαιτούν μεγάλη προσοχή που φυσικά δεν επιδεικνύουν οι διευθύνσεις των σχολείων και αυτό σε αυτό το σχεδιασμό πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και οι σύλλογοι γονέων.

 

19. Ειδική Αγωγή

Η ειδική αγωγή καθορίζεται από το νόμο 3699/2008 – ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008. Όπου καθορίζεται ότι:

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:

α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ.

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη Διεύθυνση ΕΑΕ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων

 

Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να μειώνεται αναλογικά ο αριθμός των μαθητών και οι παραπάνω μαθητές να κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας

τάξης.

Ορισμένες σημειώσεις πάνω στο νόμο:

 1. Και στις δύο περιπτώσεις, για να φοιτήσει ο μαθητής στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου του απαιτείται η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.
 2. Το τμήμα ένταξης δεν είναι φροντιστήριο που ανταποκρίνεται αναγκαστικά στην ύλη της γενικής τάξης την οποία παρακολουθεί ο μαθητής.
 3. Όπου υπάρχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΡΕΠΕΙ το τμήμα να είναι μειωμένο. Στο Νόμο 4186/17.09.2013 ορίζεται ότι για κάθε έναν τέτοιο μαθητή πρέπει να μειώνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των μαθητών/τάξη κατά 3 μαθητές.

Σταθερά τα τελευταία χρόνια αν και το νομικό πλαίσιο είναι καλό, εξαιτίας της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης και του γεγονότος ότι δεν γίνονται προσλήψεις, δεν προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί για παράλληλη στήριξη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στις τάξεις.

Τέλος το τμήμα ένταξης δεν πρέπει να σχετίζεται με τις τάξεις υποδοχής οι οποίες λειτουργούν για αλλόγλωσσα παιδιά και καθορίζονται από τους νόμους Ν1894/90 ΦΕΚ 110 ΤΑ’ και Ν 2413/96 ΦΕΚ 124 τ. Α’. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αντί να δημιουργείται τμήμα ένταξης τα αλλόγλωσσα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα στο τμήμα ένταξης, κάτι το οποίο είναι λάθος και απαράδεκτο.

 

20. ΟΣΚ αρμοδιότητες ανέγερσης σχολικών κτηρίων

Ο παλιός ΟΣΚ έχει μετατραπεί σε ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών. Λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σταθερά υποστελεχωμένος με αποτέλεσμα μια σειρά από εργασίες του να ανατίθενται σε ιδιώτες και να καθυστερεί εν γένει το έργο του. Πηγές χρηματοδότησης του ΟΣΚ είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (που τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν μηδενικό), τα ΕΣΠΑ, και τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που αποτελεί και τον κύριο χρηματοδότη του.

Οι σκοποί του ΟΣΚ καθορίζονται από το νόμο 2856/11.11.2013.

Σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη σχολεία εκτός από τον ΟΣΚ έχει δικαίωμα να κατασκευάζει: Ο Δήμος και η Περιφέρεια με ίδια χρηματοδότηση ή χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Σε περίπτωση που αναλάβει ο Δήμος ή η περιφέρεια, ο ΟΣΚ δεν εμπλέκεται σε καμιά απολύτως διαδικασία (μελέτη, επίβλεψη, δημοπράτηση κλπ) και την αποκλειστική ευθύνη σύμφωνα με το νόμο την έχουν οι υπηρεσίες του Δήμου ή της Περιφέρειας.

Στο Δήμο μας υπάρχει αρνητική εμπειρία στο 10 Δημοτικό Σπάτων που το σχολείο αναγέρθηκε με ευθύνη του Δήμου με αποτελέσματα:

 • Το κτήριο να είναι απαράδεκτο αρχιτεκτονικά, να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της 10ετίας του 60!!!
 • Το κτήριο να παραδοθεί με μεγάλες ατέλειες, με σκάλες επικίνδυνες, χωρίς τουαλέτες!!
 • Το κόστος να είναι μεγαλύτερο από το κόστος του ΟΣΚ το οποίο πληρώθηκε επίσης από τα λεφτά των δημοτών

 

Ο ΟΣΚ για να αναλάβει τη διαδικασία θα πρέπει το οικόπεδο να ανήκει στην κυριότητα του Δήμου και να του παραχωρηθεί, είτε να απαλλοτριωθεί από τον ΟΣΚ είτε να αγοραστεί από τον ΟΣΚ.

Για να φτάσουμε βέβαια σε αυτό το σημείο θα πρέπει το οικόπεδο να είναι χαρακτηρισμένο από τον Δήμο ως σχολείο και να είναι πολεοδομικά εντάξει κάτι που για την περιοχή μας σημαίνει να έχει ολοκληρωθεί η τοπική πράξη εφαρμογής και να έχει ικανό συντελεστή δόμησης.

Μέσος χρόνος μελέτης και αδειοδότησης του σχολείου είναι οι 18 μήνες και μέσος χρόνος δημοπράτησης-κατασκευής είναι 24-32 μήνες.

Ο ΟΣΚ (ή οι περιφέρειες-Δήμοι) μπορούν να χτίσουν σχολεία με τη μέθοδο ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Ιδιωτικού Δημοσίου Τομέα). Δηλαδή ιδιωτικοποιώντας τα σχολικά κτήρια. Υποτίθεται ότι τα ΣΔΙΤ επιλέγονται επειδή το κράτος δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα για σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι μέσω των ΣΔΙΤ το κράτος βοηθάει κεφάλαια των κατασκευαστικών εταιριών και των τραπεζών να επενδυθούν με εγγυημένη κρατική στήριξη, ενισχύοντας το κρατικό χρέος και εκτοξεύοντας το κόστος της ανέγερσης σχολείων στα ύψη.  Συγκεκριμένα, από τη μελέτη του Μ. Μπαλτά, πρώην διευθύνοντος συμβούλου του O.Σ.Κ. Α.Ε., προκύπτει ότι τα 27 σχολεία της Περιφέρειας Αθήνας και Πειραιά που δόθηκαν στα ΣΔΙΤ το 2006 θα κόστιζαν το πολύ 45 εκατ. ευρώ αν τα δημοπρατούσε και τα επέβλεπε ο O.Σ.Κ., ενώ με τη μέθοδο Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), κόστισαν 105 εκατ. ευρώ. Το κόστος, δηλαδή, είναι αυξημένο κατά 250%. Χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ίδια μελέτη για ένα 12θέσιο σχολείο, ο O.Σ.Κ. Α.Ε. δαπανά 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, το κόστος εκτινάσσεται σε πάνω από 4 εκ. ευρώ.

Επιπλέον το σχολείο το οποίο έχει χτιστεί με ΣΔΙΤ ΔΕΝ ανήκει στο Δημόσιο αλλά στην κατασκευαστική εταιρία για όλο το διάστημα αποπληρωμής του σχολείου. Στην κυριολεξία δεν μπορεί να μπει ούτε ένα καρφί στο κτήριο χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας κατασκευαστικής εταιρίας. Επίσης δεν μπορεί χωρίς την έγκριση της εταιρίας να χρησιμοποιήσει ο σύλλογος γονέων ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας το κτήριο. Το κτήριο καθαρίζεται από εργολαβικές εταιρίες καθαριότητας, φυλάσσεται από security και από κάμερες, ενώ οι συντηρήσεις γίνονται από την ιδιοκτήτρια εταιρία με χρήματα της σχολικής επιτροπής η οποία πληρώνει (η σχολική επιτροπή) επίσης ρεύμα, πετρέλαιο κλπ, όπως άλλωστε και ο εξοπλισμός.

 

 

21. Μαθητικός κανονισμός

Από τη 10ετία του 80 υπάρχει ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων ο οποίος προβλέπει το πλαίσιο λειτουργίας τους και διακατέχεται από ένα πνεύμα ενσωμάτωσης των μαθητών στο δημοκρατικό πολίτευμα με τη σταδιακή διαπαιδαγώγησή τους στην ανάληψη των ευθυνών τους και των υποχρεώσεών τους αλλά και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους.

Δυστυχώς αυτός ο κανονισμός είναι αραχνιασμένος στα συρτάρια, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών δεν κάνουν γνωστά στα παιδιά τα δικαιώματά τους και τα καταπατούν με αποτέλεσμα να είναι ανενεργός, και να χάνει το νόημά του. Φυσικά όταν καταπατούνται δικαιώματα, το φυσικό αποτέλεσμα είναι να μην αναλαμβάνονται και οι ευθύνες από την πλευρά των μαθητικών συμβουλίων και να μετατρέπονται απλά σε κάποια συμβούλια που θα διοργανώσουν τα πάρτι ή την εκδρομή.

Οι σύλλογοι γονέων της δευτεροβάθμιας θα πρέπει να διαβάσουν καλά το μαθητικό κανονισμό και να επιδιώξουν να γίνει κτήμα των μαθητών. Θα μπορούσε κάθε χρόνο στις αρχές της χρονιάς να γίνεται μια εκδήλωση με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας με θέμα τον μαθητικό κανονισμό.

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s